• Radno Vreme: Pon - Pet 8.00 - 16.00
Vizantijski bulevar 29A, 3. sprat, br.13 18000 Niš, Srbija

IPARD

IPARD fond -solarne elektrane

Envidome D.O.O daje sveobuhvatne informacije i konsultacije za realizaciju projekata u okviru IPARD programa i sa svojim saradnicima nudi klijentima rešenje u vidu kompletne papirologije i ugradnje solarne elektrane po principu ,,ključ u ruke"!

IPARD fond je instrument Evropske unije za pretpristupnu pomoć ruralnom razvoju koji je namenjen zemljama kandidatima radi olakšavanja tranzicionog perioda, kao i osnaživanja poljoprivrednika za što bolji plasman proizvoda na zajedničko evropsko tržište.

Sredstva iz IPARD fonda namenjena su za nabavku opreme i mehanizacije, izgradnju i rekonstrukciju objekata u poljoprivredi, kao i ruralni razvoj, ali suštinski ova ulaganja pre svega treba da doprinesu dostizanju evropskih standarda u oblasti higijene i bezbednosti hrane, dobrobiti životinja i zaštite životne sredine.

Program se realizuje preko Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite životne sredine i Uprave za agrarna plaćanja.

IPARD i obnovljivi izvori energije

U okviru IPARD programa predviđena su sredstva za finansiranje projekata obnovljivih izvora energije:

  • MERA 1 - primarna poljoprivredna proizvodnja
  • MERA 3 - prerada poljoprivrednih proizvoda
  • MERA 7 - razvoj turističkih kapaciteta na poljoprivrednim gazdinstvima kroz diverzifikaciju poslovanja

Energija iz obnovljivih izvora može se koristiti isključivo za sopstvenu potrošnju na poljoprivrednom gazdinstvu.

MERA 1: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Krajnji korisnici su poljoprivredni proizvođači ili grupe proizvođača, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, i to:

-fizička lica ili pravna lica, sa manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti.

Na listi prihvatljivih troškova u vezi sa izgradnjom nalazi se i izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za korišćenje na gazdinstvu ili farmi (solarne energije, vetroturbina, postrojenja na biomasu, postrojenja na biogas)

VIŠE O MERI 1

MERA 3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

Korisnici mogu biti preduzetnici i pravna lica/preduzeća sa manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti, registrovani u APR, i moraju biti u aktivnom statusu.

Na listi prihvatljivih investicija i troškova u vezi sa izgradnjom nalazi se i izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora sa maksimalnim kapacitetom godišnje potrošnje energije poljoprivrednog preduzeća/gazdinstva (solarne energije, vetroturbina, postrojenja na biomasu), uključujući povezivanje elektrana na distributivnu mrežu od postrojenja do objekta.

 VIŠE O MERI 3

MERA 7: Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja.

Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu i to:

  • fizička lica,
  • preduzetnici,
  • privredna društva koja su razvrstana u mikro ili malo pravno lice.

Na listi prihvatljivih investicija i troškova nalaze se i investicije vezane za izgradnju ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora:

- Postrojenje za solarnu energiju,
- Vetroturbine,
- Postrojenje na biomasu,
- Postrojenje na biogas,
- Postrojenje za geotermalnu energiju,
- Sistemi daljinskog grejanja.

Podnosilac mora da energiju iz obnovljivih izvora koristi za sopstvenu potrošnju na poljoprivrednom gazdinstvu u cilju obavljanja registrovane ugostiteljske, odnosno turističke delatnosti.

Usled trenutne epidemiološke situacije i velikog interesovanja korisnika, rok za podnošenje zahteva u skladu sa Prvim javnim pozivom za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja produžen je do 30. oktobra 2020. godine.

 VIŠE O MERI 7

Važne napomene

Procenat povraćaja podsticaja je definisan za svaku meru ponaosob i prema dodatnim kriterijumima, a okvirno se kreće od 50-70% od vrednosti investicije.

Podsticaji se daju retroaktivno tj. korisnik prvo treba da realizuje investiciju pa nakon toga dobija novac.

Samo investicije nastale nakon potpisivanja ugovora mogu da budu plaćene, osim studija izvodljivosti i drugih konsultantskih troškova vezanih za pripremu prijave.

Korisnik je obavezan da u periodu od 5 godina nakon konačne isplate koristi investiciju u svrhu za koju je namenjena, bez suštinskih izmena, a nakon tog perioda sledi kontrola.

Realizovani projekti u okviru IPARD programa

Envidome D.O.O daje sveobuhvatne informacije i konsultacije za realizaciju projekata u okviru IPARD programa i sa svojim saradnicima nudi klijentima rešenje u vidu kompletne papirologije i ugradnje solarne elektrane po principu ,,ključ u ruke"!